Údržba, technické a záruční podmínky dřevěných teras

SPEKTRUM BAREV

Massaranduba, Garapa, Massaranduba, Cumaru a Ipe jsou listnaté exotické dřeviny s přirozenou oblastí výskytu na severu Jižní Ameriky. Z jihovýchodní Asie se dováží dřeviny Bangkirai, Kempas, Merbau a Teak. Přirozenou vlastností exotických dřevin je velká barevná různorodost v rámci jednoho druhu dřeva, případně jednoho kusu terasového prkna. Počínaje u světlých hnědavě žlutých odstínů až po tmavě červeno-hnědé barvy.  Textura je v některých případech díky točivosti vláken lehce pruhovaná se slabým leskem (viz. údržba teras). Ve dřevě se mohou vyskytnout otvory od hmyzu (vyskytuje se převážně u dřeviny Bangkirai). V tomto případě se jedná o výletové otvory škůdce v čerstvém dřevu, který napadá živý strom. Již po pokácení tento škůdce uhyne. Neexistuje proto žádné nebezpečí dalšího napadení nebo přeskočení na jiné dřevo. Tyto malé “pinnholes” - cestičky od hmyzu neovlivňují trvanlivost nebo statické vlastnosti. Vyskytující se otvory je třeba akceptovat. V souvislosti s transportem může také dojít k vytvoření lehké plísně na povrchu, která vznikne přepravou zboží v uzavřených kontejnerech několika klimatickými zónami. Tato povrchová plíseň nemá žádný vliv na mechanické vlastnosti dřeva ani ho jinak neznehodnocuje. Okartáčováním nebo lehkým přebroušením ji lze snadno odstranit. 

Rozdíly/bobtnání a sesychání dřevin

Dřevo je přírodní materiál, který „pracuje". Proto může pod vlivem klimatických změn ročních období dojít ke změnám v rozměrech dřevěných profilů v tloušťce a zejména šířce (až o 10%). Toto bobtnání a smršťování dřeva by mělo být zohledněno při Vašem projektování, obzvláště je třeba toto konstrukčně zohlednit u terasových prken. V úvahu je třeba brát stanovené celkové radiální a tangenciální sesychání a bobtnání exotických dřevin (podrobnosti si vyžádejte u našich prodejců, nebo je získáte v odborné literatuře (Lexikon dřeva Rudi Wagenführ). Ze dřevin, které se v největší míře používají pro venkovní dřevěné terasy nejvíce pracuje dřevina „Massaranduba" (sesýchání a bobtnání v tangenciálním směru až cca 10%), u které je obzvláště důležité zvolit správně dilatační spáry mezi jednotlivými terasovými prkny.

Terasové dílce jsou řezány s různou orientací k ose kmene, tangenciálně, radiálně ale i poloradiálně, což má vliv na sesychání v rozměrových procentech, a tudíž dochází vždy k jiným rozměrům ve spárách mezi jednotlivými prkny i přesto, že byla položena se stejnou dilatací. To je viditelné zejména u dlouhých prken. Z těchto důvodů je nutné jednotlivá terasová prkna až do doby instalace neponechávat volně, ale naopak skladovat pevně stažená a zatěžkaná, jelikož jsou tvarové změny z výše uvedených důvodů velmi pravděpodobné. Intenzita tvarových změn na jednotlivých terasových prknech je proměnlivá v důsledku polohy prkna v kmeni a známé heterogenitě dřeva. 

Deformace , tvorba trhlin 

Exotické dřeviny mají hustotu 900-1200 kg/m3,  jednotlivé kusy dřevěných dílců mohou vykazovat rozdílnou hustotu a tudíž i rozdílnou hmotnost. Důvodem je pro rostlý materiál zcela přirozená variabilita vlastností plynoucí z podmínek, kterým je v průběhu růstu vystavena (tzv. heterogenita dřeva). Uváděná hustota dřeva konkrétních druhů je nejčastější průměrná, není však vyloučeno, že některá terasová prkna budou vykazovat objemovou hmotnost mimo tento interval.

Nahodile dochází ke střídavě točivému růstu. Toto musí být akceptováno, protože to patří k přírodním vlastnostem dřeva. Dřevo musí být bezprostředně po uvolnění od transportních stahovacích pásků ihned namontováno na předem připravený rošt. Pokud dojde k uvolnění stahovacích pásků svévolně bez toho, aby byla ihned provedena montáž, a přitom dojde k deformaci dílců zkroucením, nebude v takovém případě dřevo nahrazeno! Stejným způsobem musí být dílce i skladovány před montáží tzn. vždy proložené a pevně stažené páskou nebo minimálně zatěžkané.

Všechny dřeviny instalované v exterieru mají sklon k vytváření trhlin zejména  na koncích čel a tyto nemohou být předmětem reklamace. Díky rozdílnému chování ploch a konců čel při schnutí je to zcela normální. Aby se trhlinám co nejvíce zabránilo, je vhodné provádět 1 - 2x ročně ošetření teras olejem – viz. návod na údržbu. 

Výše uvedené body popisují charakteristiku dřeva dle uvedené normy, podle které výrobce třídí a dodává terasové dřevo. Tyto podmínky se udávají pro okamžik dodání, aby nebyla instalována prkna ve zjevném rozporu s technickou normou. Výsušné trhliny tvořené v průběhu užívání jsou pro dřevo v exteriéru charakteristické a přirozené a jejich intenzita se liší pouze konkrétními podmínkami, druhem dřeviny atd. Nikdy je nelze vyloučit již z principu základních vlastností dřeva, kterými jsou anizotropie, heterogenita a hygroskopicita. Lze je do určité míry korigovat pravidelným ošetřováním, tj nátěrem 1-2x ročně.

Obsažené látky - prosakování na povrch

Všechny exotické i jehličnaté dřeviny si uchovávají svou trvanlivost díky velkému množství  olejnatých  látek a pryskyřic. Tyto obsažené látky z části prosakují na povrch během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám a mohou být vyplaveny deštěm. Vyplavené látky mohou způsobit vznik barevných skvrn na stavebních materiálech – na omítce, cihlách, kameni. V souvislosti s tím je třeba příslušně chránit ostatní konstrukční díly (omítka, dlažba, bazény atd.…), protože se každá obsažená látka dá odstranit pouze velmi těžko nebo vůbec. 

V případě znečištění okolních stavebních částí vlivem látek obsažených ve dřevině Bangkirai, Merbau, Massaranduba a ostatních dřevin, které jsou vlivem vystavení povětrnosti samovolně vyplavovány ze dřeva, použijte k vyčištění kyselinu šťavelovou (v poměru 1 : 25) nebo čistěte zředěným ditionanem sodným (v poměru 5 -10%). Doporučuje se vyzkoušet čištění nejdříve na málo viditelném místě a v případě uspokojivého výsledku přistoupit k čištění viditelného znečištění.

Tvorba skvrn
Na všech dřevinách se  vytváří příležitostně už při transportu a při užívání různé viditelné skvrny (skvrny od vody, rzi, nečistot, prachu…). Tomu nelze nikdy  zcela zabránit a dost často je i těžké určit příčinu. Mechanickému poškození se zkouší maximálně zabránit těžkým exportním balením. Na základě vysoké vlhkosti vzduchu dochází příležitostně k rezavění ocelových pásků. Tato rez se snadno odstraní povrchovým přebroušením. Zpravidla se vyskytuje toto zabarvení na podélných hranách prken, v menší míře na ploše dílců. 

 

VLASTNOSTI A ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH TERAS

Veškeré terasové dřeviny dodáváme dosoušené na vlhkost 14 - 18%, tím je zajištěna stabilita a omezeno sesychání. Omezeno neznamená vyloučeno, prkna samozřejmě reagují na vlhkostní podněty a mění svůj objem, tím mohou vznikat i drobné praskliny a třísky. Tato drobná poškození je možné jednoduše obrousit a naolejovat. Nezapomínejte na ochranný nátěr, tím zabráníte zejména v zimním období vnikání vody do dřeva a následnému zmrznutí které má za důsledek rozpraskání a tvorbu třísek. Tyto třísky lze u dřevin s hladkými póry jako je například Garapa, Teak nebo Ipe, lehce vybrousit, nebo vyměnit část prkna.

Venkovní dřevěné terasy a dřevo vystavené povětrnostním vlivům, zejména slunečnímu záření a dešti vykazuje po určité době barevné změny svého povrchu. Jedná se o změnu barvy dřeva do šedo stříbrné barvy, která se projevuje dle intenzity slunečního záření a deště již v průběhu několika měsíců. Jde o rozpad vrchní vrstvy dřeva a jeho stavebních prvků ligninu a celulózy vlivem působení povětrnosti a UV slunečního záření.
Tento jev se projevuje u všech dřevin bez rozdílu, pouze u tmavých dřevin je efekt šednutí viditelný rychleji než u světlých dřevin. Tuto tenkou zešedlou vrstvu lze odstranit mechanicky. Při působení vlhkosti se šedá zvětralá patina projevuje zbarvením do černa a s postupným vysycháním dřeva opět vrací do šedého odstínu.

Další možnou barevnou změnou dřeva je efekt černání povrchu. Černání povrchu se projevuje častěji u vodorovných ploch vystavených povětrnosti, u kterých dochází k snazšímu usazování nečistot, působení prachových částic a spadu. Černání dřeva je způsobené pozvolným prostupováním nečistot společně se zvýšenou vlhkostí makropóry do dřeva, kde dochází k jejich usazování. Současný světový trend přírodních ochranných terasových nátěrů nechávající dřevo s otevřenými póry, umožňujících přirozené vysychání, nezamezí prostupování prachových částic, ani zvětrávání dřeva. Odstraňování začernání dřeva je možné provádět slabým roztokem kyseliny šťavelové, nebo mechanicky zbroušením povrchu.

Další příčinou černání je kontakt dřeva s korozivními kovy. Kovové částice či kovový prach společně s působením vlhkosti vytváří na dřevě modro černé skvrny. Častým případem je použití nevhodného spojovacího materiálu nebo zanešení kovového prachu z řezání či broušení kovů na povrch dřeva. Snaha odstranění korozivních skvrn pomocí chemických odstraňovačů šedi není obvykle účinná a je nutné přistoupit ke zbroušení povrchu dřeva. Použití ochranných nátěrů dřeva nezamezuje tvorbě korozivních skvrn.
Odstraňování zvětralého povrchu či začernání dřeva vlivem nečistot pomocí chemického odšeďovacího přípravku je účinně pouze do té doby, než zvětrání pronikne více do hloubky dřeva. Účinnost ostranění šedi pomocí chemických odšeďovačů je obvykle do 2-3 let dle druhu dřeva. Poté již bývá variantou zbroušení povrchu dřeva. 

Údržba dřevěných teras

Terasy z tropických dřevin určené pro venkovní použití jsou velmi odolné, přesto je nutné provézt ihned po montáži prvotní ochranný nátěr. Dále doporučujeme pravidelné natření dřevěné terasy vhodnými olejem v intervalu 1-3 roky. Prodloužuje se tím životnost dřeva, zabraňuje vzniku prasklin a oddaluje šednutí, které je přirozené pro všechny dřeviny vystavené venkovním vlivům.

 

Obsažené látky - prosakování na povrch

Všechny exotické i jehličnaté dřeviny si uchovávají svou trvanlivost díky velkému množství  olejnatých  látek a pryskyřic. Tyto obsažené látky z části prosakují na povrch během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám a mohou být vyplaveny deštěm. Vyplavené látky mohou způsobit vznik barevných skvrn na stavebních materiálech – na omítce, cihlách, kameni. V souvislosti s tím je třeba příslušně chránit ostatní konstrukční díly (omítka, dlažba, bazény atd.…), protože se každá obsažená látka dá odstranit pouze velmi těžko nebo vůbec. 

V případě znečištění okolních stavebních částí vlivem látek obsažených ve dřevině Bangkirai, Merbau, Massaranduba a ostatních dřevin, které jsou vlivem vystavení povětrnosti samovolně vyplavovány ze dřeva, použijte k vyčištění kyselinu šťavelovou (v poměru 1 : 25) nebo čistěte zředěným ditionanem sodným (v poměru 5 -10%). Doporučuje se vyzkoušet čištění nejdříve na málo viditelném místě a v případě uspokojivého výsledku přistoupit k čištění viditelného znečištění.

Tropické dřeviny mají velkou hustotu dřeva a některé obsahují značné množství pryskyřic (nejvíce Merbau a Massaranduba), proto při nátěru může dojít k nerovnoměrnému vsakování oleje a schnutí těchto míst trvá déle v závislosti na povětrnostních podmínkách. Tam, kde je nasycení pryskyřicemi největší se olej prakticky nevsakuje a mohou se tvořit fleky, které po zešednutí celé plochy (cca 2 roky) zmizí. Dřevo je v exteriéru vystaveno extrémním  výkyvům vlhkosti, teploty, přímému slunečnímu záření, v drážkách zůstává stát voda. Tyto faktory vedou k nižší životnosti povrchové úpravy, kterou doporučujeme 1xročně obnovovat.

 

Všeobecné obchodní podmínky hoblovaná prkna exteriér - terasy 

Kvalita:

Všechny dřeviny dodáváme v nejlepším dostupném třídění A/B, mezinárodní označení je FAS (first and second quality, přičemž 80% je deklarováno jako kvalita A, 20% kvalita B s možností výskytu drobných suků nebo trhlin, dírek od hmyzu).

Terasová prkna dodáváme vysušená na 14-18%, označení sušení KD, tedy ideální vlhkost pro exteriér. Z důvodu vyššího rizika sesychání a kroucení nedodáváme materiály v provedení AD.

  • AD – Air dried – pouze vzduchosuché, obvyklá vlhkost 20-28%

  • KD – Kiln dried – sušené v komoře na 16% +/- 2%

Kvalitativní znaky, životnost

Jedná se o hoblovaná prkna do exteriéru, která jsou vystavena v průběhu roku extrémním změnám teploty a vlhkosti, proto je nutné počítat s běžnými znaky stárnutí tohoto přírodního materiálu (sesychání a bobtání až 5% objemu, možnost kroucení vlivem nerovnoměrného růstu některých prken, drobné trhliny atd.).  

Dodáváme tropické dřeviny v nejvyšších třídách trvanlivosti 1 a 2 a sibiřský modřín.

Klasifikace přirozené trvanlivosti dřevin je založena na klasifikaci dřevin dle normy DIN EN 350-2 na základě studií odolnosti. Několik let byly pozorovány druhy dřeva se stykem s půdou a vodou, při napadení houbami, napadení hmyzem a odolnosti proti povětrnostním vlivům a změny zadokumentovány. Klasifikace rozpoznává pět tříd přirozené trvanlivosti dřeva. Rozdělení se zakládá na odolnosti jádra při napadení dřevokaznými plísněmi:

  • Třída 1velmi trvanlivé – více než 25 let: Teak Burma, Cumaru, Ipe, Tatajuba

  • Třída 1-2velmi trvanlivé – více než 20 let: Massaranduba, Merbau, Garapa, Iroko

  • Třída 2trvanlivé - 15 až 25 let: Cedr, Teak Java, Bangkirai, Garapa, Kapur, Kempas, Akát, Dub letní, WPC - dřevoplastové terasy

  • Třída 3mírně trvanlivé - 10 až 15 let: Douglaska, Sapeli, Sibiřský modřín, Keruing, Borovice thermo

  • Třída 4: slabě trvanlivé - 5 až 10 let: Borovice, Smrk ztepilý, Jedle, Modřín

  • Třída 5: netrvanlivé – Smrk sitka, Buk, Bříza, Habr, Olše

Skladování

Prkna jsou u dodavatele skladována v paletách s proložením a stažením.  Po transportu doporučujeme materiál co nejdříve zpracovat nebo opět kvalitně uskladnit s proložením a stažením, nejlépe na suchém a stinném místě.

Montáž

- využijte zkušeností profesionálních firem s praxí a zkušenostmi při přípravě podkladu a odborné montáži

- při montáži svépomocí dodržujte pravidla viz Příprava podkladu a montáž